O Beabá Norte-Americano 

O Silabário

O silabário é definido como um conjunto de símbolos escritos que representa sílabas e serve a finalidade de um alfabeto. O silabário usado nos Estados Unidos para ensinar a leitura e a ortografia é muito diferente do silabário do Português Brasileiro.

No. 1

bā bē bī bō bū bȳ
ca çe çi co cu çy
da de di do du dy
fa fe fi fo fu fy
ga ge gi go gu gy
ġe ġi ġy

No. 2

hā hē hī hō hū hȳ
ja je ji jo ju jy
ka ke ki ko ku ky
la le li lo lu ly
ma me mi mo mu my
na ne ni no nu ny

No. 3

pā pē pī pō pūpy
ra re ri ro rṳ ry
sa se si so su sy
ta te ti to tu ty
va ve vi vo vu vy
wa we wi wo wu wy
za ze zi zo zu zy

No. 4

ăb ĕb ĭb ŏb ŭb
ac ec ic oc uc
ad ed id od ud yd
af ef if of uf yf
ag eg ig og ug

No. 5

ăj ĕj ĭj ŏj ŭj
ak ek ik ok uk yk
al el il ol ul
am em im om um ym
an en in on un yn
ap ep ip op up yp

No. 6

är ẽr îr ôr ûr
ăs ĕs ĭs ŏs ŭs
at et it ot ut yt
av ev iv ov uv
ax ex ix ox ux
az ez iz oz uz

No. 7

blā blē blī blō blū blȳ
cla cle cli clo clu cly
fla fle fli flo flu fly
gla gle gli glo glu gly
pla ple pli plo plu ply
sla sle sli slo slu sly

No. 8

brā brē brī brō brṳ brȳ
cra cre cri cro crṳ cry
dra dre dri dro drṳ dry
fra fre fri fro frṳ fry
gra gre gri gro grṳ gry
pra pre pri pro prṳ pry
tra tre tri tro trṳ try
wra wre wri wro wrṳ wry

No. 9

thā thē thī thō thū thȳ
tha the thi tho thu thy
cha che chi cho chu chy
sha she shi sho shu shy
pha phe phi pho phu phy

No. 10

quā quē quī quō qu- quȳ
spa spe spi spo spu spy
sta ste sti sto stu sty
ska ske ski sko sku sky
sca sçe sçi sco scu sçy
swa swe swi swo swu swy

No. 11

splā splē splī splō splū splȳ
spra spre spri spro sprṳ spry
stra stre stri stro strṳ stry
shra shre shri shro shrṳ sry
scra scre scri scro scrṳ scry
scla scle scli sclo sclū scly

Do livro: Noah Webster's Spelling Book Method for Teaching Reading and Spelling for the Twenty-First Century